راهنمای بیماران
Actinomyces Culture
نام كامل آزمايش Actinomyces Culture
واحد تست  
نمونه ترشحات اگزودا، مواد حاصل از سينوسهاي مترشحه و بافت
آمادگي بيمار پوست اطراف سينوس مترشحه را تميز كرده و نمونه را از قسمت هاي عمقي زخم برداشت كنيد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید