راهنمای بیماران
Acid-Fast Stain
نام كامل آزمايش Acid-Fast Stain,Routine or Modified
واحد تست ml
نمونه خلط
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید