راهنمای بیماران
Acetaminophen Serum

 

نام كامل آزمايش Acetaminophen Serum
واحد تست μg / ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري ۴ساعت پس از خوردن استامينوفن
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید